Aktuality

Vypočujte si náš podcast Minulosť je pred nami.

Sme radi, že sa s vami môžeme opäť podeliť o novinku - vzdelávací materiál
"Ako otráviť demokraciu. Aktívne opatrenia včera a dnes", ktorá vám pomôže čeliť dnešnému bezprecedentnému nárastu dezinformácii. Dozviete sa v ňom ako súvisí činnosť KGB a ŠtB pred rokom 1989 s dnešnou situáciou. Projekt sme realizovali s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Predstavujeme vám vzdelávací materiál „Minulosť je pred nami - v zovretí totalitných režimov.“ Vytvorili sme ho v rámci projektu „Občianske vzdelávanie pre demokraciu“.

Motiváciou pre jeho vznik bola naša skúsenosť z diskusií a prednášok na stredných školách. A tiež snaha žiť v demokratickej krajine a v právnom štáte. Aby mohlo byť Slovensko demokratickou krajinou, potrebuje predovšetkým demokratov. Ľudí, ktorí si uvedomujú hodnoty demokracie, a ktorí ich po „zodpovedných“ požadujú. Myslíme si, že vedomosť o fungovaní a mechanizmoch totalitných režimov, ich odmietnutie na základe ich poznania, tvorí jeden zo základných pilierov demokratického hodnotového postoja.

Od októbra 2023 realizujeme s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR projekt Pedagóg 2.0.

Po 33 rokoch od pádu totalitného režimu sme svedkami príklonu veľkej časti populácie k nostalgii po "istotách socializmu" a tendovaniu ku xenofóbii a intolerancii k "inakosti". Tento trend je mimoriadne znepokojivý a jeho pokračovanie môže znamenať ohrozenie ústavného a demokratického charakteru SR. K formovaniu prodemokratického hodnotového a morálneho kompasu občana môže veľmi prispieť i škola a pedagógovia. Práve formácia pedagógov, budúcich pedagógov občianskej náuky a dejepisu je cieľom nášho projektu. Sekundárnym prínosom je vzdelávanie a osveta študentov SŠ.

Vedomosť o fungovaní a mechanizmoch totalitných režimov a ich odmietnutie na základe ich poznania, tvorí základ demokratického hodnotového postoja a pôsobí profylakticky vo vzťahu k extrémizmu, rôznym formám diskriminácie a xenofóbie.

Našou ambíciou je prispieť k formovaniu vedomostí budúcich pedagógov, ktorí budú nadobudnuté vedomosti ďalej uplatňovať vo svojej pedagogickej praxi a pôsobiť na sekundárnu skupinu - študentov stredných škôl.

Obrázok loga Good idea Slovakia

 „Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá LIVING MEMORY“.

LIVING MEMORY začína realizovať nový projekt s názvom „Občianske vzdelávanie pre demokraciu“.
Cieľom projektu je v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, jej študentmi a spolupracujúcimi pedagógmi na stredných školách uskutočňovať občianske vzdelávanie, kde pedagóg je moderátorom konštruktívnej diskusie, v ktorej sú mýty, polopravdy a lži o totalitných režimoch v 20. storočí na Slovensku šírené extrémistami nahrádzané skutočnými faktami a pravdivými informáciami. Projektom, ktorý budeme realizovať v rokoch 2020 – 2021 sa chceme priblížiť k dlhodobému cieľu LIVING MEMORY. Týmto dlhodobým cieľom je občan uvedomujúci si hodnoty slobody a demokracie a pedagóg, ktorý k tomuto cieľu aktívne prispieva. Napriek situácii s ochorením COVID – 19, rešpektujúc z nej vyplývajúce obmedzenia, sa veľmi tešíme na stretnutia so študentmi.

Projekt ‘Občianske vzdelávanie pre demokraciu’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.


Chceme žiť v slobodnej krajine aj o 10 rokov

LIVING MEMORY vzdeláva o totalitných režimoch formou podnecujúcou kritické myslenie. Kritické myslenie znamená nepodliehať prvým dojmom a neovereným informáciám. Chceme žiť v spoločnosti slobodných a zodpovedných ľudí. V spoločnosti a v krajine, v ktorej sa dobre žije a v ktorej bude možné normálne žiť aj v budúcnosti.

Čo robíme?

Diskutujeme o slobode s tými, ktorí slobodu žijú ako samozrejmosť, často nevnímajúc jej hodnotu a podliehajúc zvodom rôznych „nedemokratických alternatív“. Rozprávame sa o nej s mladými ľuďmi - stredoškolákmi.

S totalitným vábením sa podľa nás nedá bojovať „od stola“. Sme presvedčení, že je nutné chodiť priamo do škôl. Čím viac, tým lepšie.

Po 28. rokoch od pádu totalitného komunistického režimu a po 72. rokoch od skončenia 2. svetovej vojny sme v dôsledku nedostatočného vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou, zlyhávania politických a právnych inštitúcií štátu a nedostatočnému vzdelávaniu v oblasti histórie svedkami desivého nástupu extrémizmu u mladej generácie a zväčšujúcej sa časti dospelej populácie. Je zrejmé, že nečinné prizeranie sa tomuto stavu povedie k postupnej deštrukcii demokratickej formy vlády a ústavného systému na Slovensku.

Našou primárnou cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl. V priebehu školského roku, sa študenti škôl zapojených do projektov, populárnou formou oboznámujú s historickými skutočnosťami, ktoré ďalej formujúť ich kritické myslenie vo vzťahu k alternatívam ponúkaným extrémistickými skupinami. Prostredníctvom osudov obetí a ich prenasledovateľov v oboch totalitných režimoch na Slovensku, autentických archívnych dokumentov, populárneho výkladu dôležitých historických udalostí s odbornou garanciou a aj atraktívnou a kritickou diskusiou so známymi divadelnými umelcami sa presvedčia o hodnotách demokracie a slobody, za ktoré je potrebné bojovať, pretože je jednoduché ich stratiť, ale veľmi ťažké získať späť.

Naše aktivity

Nadýchnuť sa kyslíka

Vďaka hlavnému partnerovi, Férovej nadácii O2, môžeme diskutovať s mladými ľudmi na stredných školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom našich diskusií a prednášok na vybrané témy je podnietiť  mladých ľudí k vstrebávaniu argumentov, ktoré ich imunizujú voči argumentácii extrémistov a výrazne posilnia u študentov SŠ, budúcich prvovoličov, presvedčenie, že demokracia má zmysel a Slovensko môže byť úspešná krajina, v ktorej sa oplatí žiť a vychovávať deti. Mnohé „extrémistické argumenty sú založené na masírovaní emócií najmä strachu a hnevu, podnecujú k prvoplánovému konaniu. Najlepšou zbraňou proti fungovaniu na „prvú signálnu“, je využívanie rozumu. Ten najlepšie funguje správne okysličený :). A keď dobre funguje , možno si uvedomí, že demokracia je možno trochu nudná a plná kompromisov, ale čokoľvek iné by bolo omnoho horšie.

V demokracii môžeš svoje šance zmeniť, v totalitnej spoločnosti nie!

Na príbehoch skutočných ľudí (možno ich vrstovníkoch z minulosti) mladým ľuďom ukazujeme, aké hodnoty predstavujú napríklad sloboda pohybu, sloboda prejavu, alebo základné právo na život. Za tieto práva museli ľudia v minulosti bojovať, platiť vysokú cenu a vôbec nie sú samozrejmosťou. Mladí ľudia potrebujú vedieť, že demokracia nie je zadarmo a za ochranu týchto hodnôt musíme bojovať aj v súčasnosti. Vo všetkých prednáškach po predstavení konkrétnych ľudských osudov na pozadí veľkých dejinných udalostí a po diskusii bude žiakom alebo študentom prístupným spôsobom prednášajúcimi s odborným zázemím prezentovaná jedna z konkrétnych tém. Konkrétnu tému súvisiacu s komunistickým totalitným režimom v Československu v rokoch 1948 – 1989 alebo s obdobím Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945, resp. do júla 1939 Slovenského štátu a nástupom Hitlera k moci, si vyberú pedagógovia ZŠ alebo SŠ.

Vzdelávanie na podporu kritického myslenia a demokracie

Vďaka Nadácii ESET môžeme rozvíjať našu stratégiu na dosiahnutie dlhodobého cieľa ktorým je vybudovať kvalitné vzdelávanie o totalitných režimoch v 20. st. a systematicky vyvracať argumenty extrémistov kontaktom so študentmi SŠ priamo na školách uskutočňovať prednášky o mechanizmoch totalitných režimov, manipulácii s občanmi a strate slobody. Vďaka nadácii ESET sme schopní do našich aktivít zapojiť aj našich externých spolupracovníkov z ďaľších regiónov a byť flexibilnejší a ústretovejší pri požiadavkách škôl.

Natálka (divadelná inscenácia)

Na pôdu škôl sa na náš návrh dostala divadelná incenácia Slovenského národného divadla Natálka - skutočný príbeh o útoku neonacistov na rómsku rodinu, v hlavnej úlohe so skvelou Judit Bárdos. LIVING MEMORY je partnerom SND v diskusiách so študentmi, ktoré sprevádzajú uvedenie tejto dokumentárnej drámy na školách. Natálka bola uvedená s veľkým úspechom aj na festivale Pohoda 2017, kde sa následnej diskusie spolu s nami zúčastnil aj špeciálny hosť Fedor Gál.

Supy vs. Klarinet (dokumentárna hra)

V decembri 2016 na pôdu Malej scény STU v Bratislave prinieslo LIVING MEMORY s partnerom Bratislavským samosprávnym krajom dokumentárnu hru Ľuby Lesnej, Supy verzus klarinet. Hra opisuje skutočný príbeh osemnásťročného Hartmuta Tautza z východonemeckého Magdeburgu, ktorý sa v auguste 1986 rozhodol emigrovať na Západ cez bratislavskú Petržalku. Jeho životný príbeh skončil 22 metrov od rakúskeho územia, kde ho smrteľne dohrýzli psy čs. Pohraničnej stráže nazývané aj „supy“. Keby mu vtedy poskytli zdravotnú pomoc, tak nemusel zomrieť. Predstavenie sa stretlo s veľkým ohlasom verejnosti.

Môj príbeh môže byť aj Tvoj príbeh (Roadshow)

Stali sme sa partnerom roadshow organizovanej O2 Slovensko na školách vo všetkých regiónoch Slovenska s názvom „Môj príbeh môže byť aj Tvoj príbeh“. O tom, že mladí ľudia musia na svojej budúcnosti aktívne pracovať a posudzovať ľudí podľa ich schopností a charakteru a nie podľa pôvodu alebo farby pleti, so študentmi diskutovali: raper Strapo, tanečník Laci Strike a boxer a tréner Tomi Kid.