Diskusie a kreatívne prednášky o totalitných režimoch - „S nami sa ešte nikto takto nerozprával!“

S totalitným vábením sa podľa nás nedá bojovať „od stola“. Sme presvedčení, že je nutné chodiť priamo do škôl. Čím viac, tým lepšie.

V školskom roku 2016/2017 sme v spolupráci a s podporou našich partnerov, Bratislavským samosprávnym krajom a Slovenským národným divadlom absolvovali 80 diskusií na viac ako 40 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy. Všetky naše diskusie sú spojené s kreatívnymi prednáškami a sme radi, že sa nám podarilo diskutovať s viac ako 4000 študentmi. Nechodíme diskutovať sami. Zuzana Fialová, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Ján Gallovič, Marián Geišberg, Richard Stanke boli spolu s nami partnermi študentov v diskusiách. Rozprávame sa s mladými ľuďmi otvorene a s rešpektom k ich názorom. Najlepším ocenením je pre nás veta –„S nami sa ešte nikto takto nerozprával!“ a opakované pozvania na jednotlivé školy.

S podporou súkromných darcov sme mohli posunúť, v pilotnej podobe, tento náš projekt do ďaľších regiónov a na súkromné stredné školy.

Ako to robíme?

Kreatívne prednášky o osudoch obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľoch na Slovensku s podporou známych tvárí proti podhubiu extrémizmu medzi mládežou

Po 27. rokoch od pádu totalitného komunistického režimu a po 71. rokoch od skončenia 2. svetovej vojny sme v dôsledku nedostatočného vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou, zlyhávania politických a právnych inštitúcií štátu a nedostatočnému vzdelávaniu v oblasti histórie svedkami desivého nástupu extrémizmu u mladej generácie a zväčšujúcej sa časti dospelej populácie. Je zrejmé, že nečinné prizeranie sa tomuto stavu povedie k postupnej deštrukcii demokratickej formy vlády a ústavného systému na Slovensku.

Primárnou cieľovou skupinou v projekte sú žiaci najvyšších ročníkov ZŠ a študenti stredných škôl. V priebehu školského roku, sa žiaci a študenti škôl zapojených do projektu populárnou formou oboznámia s historickými skutočnosťami, ktoré si osvoja a budú ďalej formovať ich kritické myslenie vo vzťahu k alternatívam ponúkaným extrémistickými skupinami. Prostredníctvom osudov obetí a ich prenasledovateľov v oboch totalitných režimoch na Slovensku, autentických archívnych dokumentov, populárneho výkladu dôležitých historických udalostí s odbornou garanciou a aj atraktívnou a kritickou diskusiou so známymi divadelnými umelcami sa presvedčia o hodnotách demokracie a slobody, za ktoré je potrebné bojovať, pretože je jednoduché ich stratiť, ale veľmi ťažké získať späť.

Ďalšou skupinou profitujúcou z projektu budú pedagógovia ZŠ a SŠ, pre ktorých budú v spolupráci s nimi v rámci uvedeného projektu vypracované pomocné učebné materiály o totalitných režimoch na Slovensku v 20. st. s dosiaľ nepublikovanými autentickými dokumentami a fotografiami. Po ukončení projektu budú dostupné pre pedagógov na webovej stránke. Súčasťou projektu sú aj prednášky za účasti umelcov a diskusie pre širšiu verejnosť.

Ciele projektu

  1. Eliminácia pravicových a ľavicových extrémistických názorov, postojov (v súvislosti s § 422d Trestného zákona) a konania ohrozujúcich demokratickú formu vlády.
  2. Prenos témy na pôdu škôl a na verejnosť v regiónoch Slovenska s dôrazom na podporu kritického myslenia s následnou zmenou postojov po voľbách v roku 2016, kedy zaznamenali extrémistické názory nárast.

/(§422d)- Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky./

  1. Výchova k demokratickej forme vlády, používania jej inštrumentov a posilnenie právneho štátu.

Počas školského roka chceme na základe našej spolupráce s renomovanými umeleckými súbormi organizovať kreatívne prednášky na ZŠ a SŠ . Na príbehoch skutočných ľudí (možno ich vrstovníkoch z minulosti) chceme mladým ľuďom ukázať, aké hodnoty predstavujú napríklad sloboda pohybu, sloboda prejavu, alebo základné právo na život. Za tieto práva museli ľudia v minulosti bojovať, platiť vysokú cenu a vôbec nie sú samozrejmosťou. Mladí ľudia potrebujú vedieť, že demokracia nie je zadarmo a za ochranu týchto hodnôt musíme bojovať aj v súčasnosti.

Vo všetkých prednáškach po predstavení konkrétnych ľudských osudov na pozadí veľkých dejinných udalostí a po diskusii bude žiakom alebo študentom prístupným spôsobom prednášajúcimi s odborným zázemím prezentovaná jedna z konkrétnych tém (zoznam tém nižšie). Konkrétnu tému súvisiacu s komunistickým totalitným režimom v Československu v rokoch 1948 – 1989 alebo s obdobím Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945, resp. do júla 1939 Slovenského štátu a nástupom Hitlera k moci, si vyberú pedagógovia ZŠ alebo SŠ.

K prednáškam si pedagógovia môžu vybrať nasledujúce témy, ktoré sú usporiadané v dvoch blokoch:

Nástup fašizmu a autoritárskych režimov

Komunistický režim v Československu v rokoch 1948 - 1989

Diskusie na školách Diskusie na školách Diskusie na školách